Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
Krachtig & Puur richt zich op coaching, therapie en verzuimbegeleiding binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Krachtig & Puur is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 66381193.

Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer in deze is Krachtig & Puur, als aanbieder van haar diensten.

Opdrachtgever in deze is de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Krachtig & Puur.

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer of via een emailbevestiging bij online diensten. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens , telefoonnummer  en email-adres te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Reglement
1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is).

2. Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever door te verwijzen naar een andere therapeut, arts of specialist, indien de behandeling door Krachtig & Puur niet toereikend blijkt of niet kan worden voortgezet wegens ziekte of een aandoening.

3. De behandeling of de coaching kan door de opdrachtnemer eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.

4. De opdrachtgever op de hoogte is van het feit dat de opdrachtnemer een klantendossier bijhoudt, rekening houdend met de AVG en de Wet op de Privacy. (zie: www.krachtigenpuur.nl/privacyverklaring)

Artikel 6 | Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud als levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd. Indien het een online aanbod betreft, komt de overeenkomst tot stand indien betaald is via iDEAL of een andere betaalmogelijkheden.

5. In de overeenkomst kunnen eventuele nadere prijsafspraken worden vastgelegd.

Artikel 8 | Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats na totstandkoming van de overeenkomst. De factuur dient uiterlijk binnen 10 dagen voldaan te zijn en te allen tijde voor aanvang van de behandeling of coaching.

2. De betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer NL31 KNAB 0255 4545 70 t.n.v. Ellen Brian | Krachtig & Puur.

3. Indien er afspraken zijn gemaakt over betaling in termijnen, dient de eerste termijn vóór aanvang van de behandeling of coaching te zijn voldaan. De overige data, alsmede de hoogte van de termijnen worden in overleg vastgesteld, waarbij het aantal termijnen mede afhankelijk is van de duur van het behandel- of coachingstraject.
Wanneer opdrachtgever in gebreke blijft met de betalingen, kan opdrachtnemer besluiten de betalingsregeling te beëindigen, waardoor het nog verschuldigde bedrag in 1x opeisbaar is.
Een betalingsregel geeft nimmer het recht op teruggave bij tussentijdse beëindiging van de behandeling of coaching door de opdrachtgever. Het totale overeengekomen bedrag blijft verschuldigd en dient dan in 1 betaald te worden.

4. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 9 | Duur en beëindiging
Opdrachtgever en opdrachtnemer bespreken in overleg de duur van de behandeling of de coaching. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk.
De geldigheid van een strippenkaart staat op de kaart zelf vermeld. Op strippenkaarten is geen restitutie mogelijk.
Beëindiging van de behandel- of coachovereenkomst staat los van de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 10 | Annuleringsvoorwaarden
Artikel 10.1 | Annulering door opdrachtgever
Kosteloos annuleren van een behandel of coachtraject kan tot 7 dagen voor de 1e afspraak. 
Bij annulering tussen 7 dagen en 48 uur voor de 1e afspraak is 50% van de afgesproken trajectprijs verschuldigd.
Bij annulering binnen 48 uur voor de 1e afspraak is 100% van de afgesproken trajectprijs verschuldigd. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging of bij het niet verschijnen bij de behandel- of coachsessies.
Annulering dient via de e-mail info@krachtigenpuur.nl te geschieden. 

Artikel 10.2 | Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching of behandeling te annuleren zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 11 | Het verzetten van afspraken
1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal opdrachtnemer kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 12 | Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de behandelingen en coachsessies.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 13 | Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een behandeling of coachsessie. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten

Artikel 15 | Intellectuele eigendomsrechten
1. Krachtig & Puur behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten. 

2. Krachtig & Puur is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de content.

3. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Krachtig & Puur de content te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

4. Handelt de deelnemer in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Krachtig & Puur, dan is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade die Krachtig & Puur daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

5.Krachtig & Puur behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten.  

Artikel 16 | Klachtenprocedure
1. Krachtig & Puur is aangesloten bij het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) en voldoet daarmee aan de eisen van de Wkkgz, de Wet Kwaliteit en Klachten Zorg voor een professionele en onafhankelijke afhandeling van klachten. Kijk hier voor meer informatie: Wkkgz informatie voor uw cliënten 2019

2. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

3. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de nieuwe richtlijnen 2018 en de wettelijke verplichtingen aangaande AVG van 25 mei 2018. Opdrachtgever is voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer hiervan op de hoogte gesteld. Deze voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst.